• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

تله آب

هنگام استفاده از ونتوری می بایست از دستگاهی استفاده شود که از برگشت آب به دستگاه ازن ژنراتور جلوگیری شود

تله آب قطعه ای ازجنس UPVC  بوده که به منظور جلوگیری از ورود آب به دستگاه ازن ژنراتور و ایجاد خسارت  ناخواسته بر اساس استانداردهای بین المللی ساخته شده و در جدار دستگاه های ازن ژنراتور به ظرفیت های مختلف نصب می گردد.