• زبان فارسی سایت راشکیان

کاربرد ازن در پرورش زالو

یکی از دلایل متعدد استفاده از اُزن در پرورش زالو در گند زدایی و آنتی باکتریال کردن آبی که جهت پرورش زالو استفاده می شوداست.

یکی از دلایل متعدد استفاده از ازُن برای پرورش زالو این است که در گند زدایی و آنتی باکتریال کردن آبی که جهت پرورش زالو استفاده می شود نمی توان از گندزدایی با روش کلر زنی استفاده کرد. بنابراین بهترین راهکار برای این کار سیستم پیشرفته ازُن زنی است که در بسیاری از پروژه ها از آن استفاده می گردد.