• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

آبزی‌پروری

مزرعه‌ی پرورش ماهیان خاویاری در باکو به ظرفیت 1000 تن (در حال اتمام)

مزرعه‌ی پرورش ماهی، کارفرما: جناب آقای دکتر بهمن (در حال اتمام)

مزرعه‌ی پرورش ماهی های خاویاری، کارفرما جناب آقای نظری

مزرعه‌ی پرورش ماهیان خاویاری، کارفرما جناب آقای کاظمی

مزرعه‌ی پرورش قزل آلا در رضوانشهر ؛ کارفرما جناب مهندس شاداب

مرکز نگهداری ماهیان زینتی؛ جناب دکتر صدیق نژاد و تعداد بسیاری از آکواریوم های تجاری و خانگی