• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

نصب تونل مکانیزه ضدعفونی کننده توسط شرکت راشکیان کاسپین در ورودی شهرداری شهر رشت

اجرا و راه اندازی تونل مکانیزه ضدعفونی کننده توسط شرکت راشکیان در شهرداری رشت

اجرا و راه اندازی تونل مکانیزه ضدعفونی کننده توسط شرکت راشکیان در شهرداری رشت                                                                                  

نصب تونل مکانیزه ضدعفونی کننده توسط شرکت راشکیان کاسپین در ورودی شهرداری شهر رشت

- نصب تونل مکانیزه ضدعفونی کننده توسط شرکت راشکیان کاسپین در ورودی شهرداری شهر رشت -

منبع : راشکیان