• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

آموزش استفاده از ازن جهت فرآوری دام

با استفاده از آب حاوی ازن در شستشوی لاشه حیوان میتوان آلودگی های سطحی را به شدت کاهش داد که این امر خود باعث افزایش ماندگاری گوشت طیورچه در حالت منجمد وچه در حالت گرم می گردد.

استفاده ازازن جهت فرآوری دام
با استفاده از آب حاوی ازن در شستشوی لاشه حیوان میتوان آلودگی های سطحی را به شدت کاهش داد که این امر خود باعث افزایش ماندگاری گوشت طیورچه در حالت منجمد وچه در حالت گرم می گردد.

آب مصرفی در مرغداری ها دارای اهمیت فراوان می باشد آب نقش مهمی در تنظیم دمای بدن هضم مواد غذایی تخلیه ضایعات بدن دارد.کیفیت آب پایین می تواند در پرندگان رشد را مختل کند،تولید تخم مرغ را کاهش دهد ویا تخم مرغ  کیفیت پایین تولید کند.
شرکت راشکیان راه حل ساده ای برای اصلاح آب آشامیدنی طیورارائه می نماید.نصب و راه اندازی دستگاه های ازن ژنراتوردر محل ورودی آب وتامین آب سالم.
نتایج:
-آلودگی های میکروبی وباکتری ها به طور کامل از آب حذف می گردند.
-فلزات محلول در آب فاقد آهن و منگنز اکسید شده واز چرخه آب خارج می گردد.
-وزن گیری مرغ گوشتی افزایش می یابد.
-بهبودتولید تخم مرغ و تخم جوجه ها حاصل می گردد.
-سطح اکسیژن آب افزایش می یابد که این امر باعث می گرددپرندگان تحمل بیشتری در برابر گرما داشته باشند.
-صرفه جویی در مواد شیمیایی 
-قوام پوسته تخم مرغ
-ضد عفونی سالن های پرورش طیور
-ضد عفونی ومیکروب زدایی آب ولوله آب رسانی و آب خوری ها
-ضدعفونی وتصفیه هوای اتاق کارگران 
-ضدعفونی با دوش ازن
-ضد عفونی محیط انبار دانه
-اتاقک ضدعفونی ادوات مرغداری