• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

ازن در رفع ریزش مو

تاثیر ازن بر رفع ریزش مو

ازن در رفع ریزش مو

اکسیژن فعال(ازن)با ایجاد یک لایه محافظ به نام peptonesبر روی مو باعث پوشش کوتیکل مووبهبود سلامت کلی مو میشود.به ترتیبی که اکسیژن فعال (ازن )با ایجاد ارتباط میان ساختار درونی هر رشته مو ورنگ شیمیایی وطبیعی آن باعث جلای مووخوش رنگ شدن عالی آن می شود.به نحویکه امروزه آن رابه عنوان عامل مهم در رنگ آمیزی مناسب مو معرفی نموده و می شناسند.