• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

کاربرد ازن در پرورش ماهی

کاربرد ازن در پرورش ماهی و تاثیر آن بر رشد و افزایش عمر ماهی

علاوه بر افزایش رشد ماهی،ازن با کیفیت آب ،موجب کاهش مرگ و میرنیز میشود.استفاده از ازن میزان مرگ ومیر را شصت در صد کاهش داده واز 1/7درصد به 0/7درصد می رساند. علاوه بر پرورش آبزیان ،از ازن می توان در مرحله بعد ازپرورش نیز بهره جست.گاز از میتواند با کاهش موادی چون تری متیل آمین سبب بهبود خواص حسی وبهبود رنگ گوشت ماهی گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 09128787303 
013-34437527