• زبان فارسی سایت راشکیان

بازدید سرپرست وزارت محیط زیست جمهوری اذربایجان از پروژه راشکیان

جلسه بازدید سرپرست وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری اذربایجان Professor Mehman Akhundof (پرفسور مهمان آخوندوف) از پروژه در دست اجرا شرکت راشکیان در باکو.

جلسه بازدید سرپرست وزارت محیط زیست و منابع طبیعی جمهوری اذربایجان Professor Mehman Akhundof (پرفسور مهمان آخوندوف) از پروژه در دست اجرا شرکت راشکیان در باکو. این مزرعه با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰۰ تن که مورد توجه قرار گرفته است در بخش های مختلفی مانند : بهداشتی سازی آب ورودی ، تصفیه مکانیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی آب برگشتی با استفاده از به روز ترین از فرایند های اجرایی و تجهیزات تولیدی ، برند  AQUA-rkc تجهیز شده و تحت نظارت این مجموعه فاز نهایی تصفیه خانه در حال اتمام است .