• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

بازدید و جلسه با نماینده ای از آسیای جنوب شرقی

بازدید و جلسه ایجاد بستر همکاری با نماینده ای از آسیای جنوب شرقی در کارخانه راش کیان

بازدید و جلسه ایجاد بستر همکاری با نماینده ای از آسیای جنوب شرقی در کارخانه راش کیان