• زبان فارسی سایت راشکیان

بازدید جناب آقای دکتر فیروز نصیرزاده از کارخانه راش کیان

بازدید جناب آقای دکتر فیروز نصیرزاده ، سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان

بازدید جناب آقای دکتر فیروز نصیرزاده ، سرپرست مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان از کارخانه تولیدی راش کیان