• زبان فارسی سایت راشکیان

حضور شرکت راش کیان در هفتمین نماشگاه شیلات و صنایع وابسته

در حاشیه این رویداد غرفه شرکت راشکیان میزبان مسئولین و میهمانان ارزنده ای از جمله مدیرعامل سازمان شیلات ایران جناب دکتر حسینی بود.

نگاهی بر حضور شرکت راش کیان در هفتمین نماشگاه شیلات و صنایع وابسته در حاشیه این رویداد غرفه شرکت راشکیان میزبان مسئولین و میهمانان ارزنده ای از جمله مدیرعامل سازمان شیلات ایران جناب دکتر حسینی بود.