• زبان فارسی سایت راشکیان

بازدید از مرکز حفاظت از ذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید باهنر

بازدید انجام شده به دعوت مرکز بازسازی و حفاظت ازذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر

بازدید انجام شده به دعوت مرکز بازسازی و حفاظت ازذخایر ژنتیکی آزاد ماهیان شهید دکتر باهنر جهت بررسی  روش های کاهش مصرف آب و همچنین افزایش بهروری با استفاده از اب برگشتی با حضور مدیریت محترم این مجموعه ، جناب دکتر اکبر آبادی صورت گرفت.