• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

دما و میزان غلظت گاز ازن در حلالیت ازن در آب

حلالیت ازن در هر مایعی را می توان به صورت ساده تر با عنوان نقطه اشباع ازن در آب بیان کرد. حلالیت ازن می تواند بزرگترین عامل محدود کننده در تعیین غلظت ازن هر مایع باشد.

حلالیت ازن در آب:

حلالیت ازن در هر مایعی را می توان به صورت ساده تر با عنوان نقطه اشباع ازن در آب بیان کرد. حلالیت ازن می تواند بزرگترین عامل محدود کننده در تعیین غلظت ازن هر مایع باشد. از آنجا که آب رایج ترین مایع جهت انحلال ازن استفاده می شود در این مطلب نیز به موضوع حلالیت ازن در آب پرداخته شده است.
حلالیت ازن بستگی به درجه حرارت آب، غلظت گاز ازن و فشار آب دارد.
در ارتباط با حلالیت گاز ازن مانند اکسیژن در آب می توانیم از قانون هنری تبعیت کنیم.
بنابراین نسبت اشباع مورد نیاز بایستی تعیین شود (حجم گاز حل شده / حجم مایع). بر اساس میزان نرخ اشباع ازن مورد نیاز، حلالیت ازن را می تواند به شرح زیر بیان شود:
CL = CG * S * P
Cl :غلظت محلول در مایع ( mg/l )
CG = غلظت گاز (g/m3 )
S=ضریب بونسن (نسبت حلالیت )وابسته به دما 
P= فشار گاز در اتمسفر

نسبت حلالیت ازن:

جدول زیر نشان دهنده میزان حلالیت ازن، (S) است که در محاسبه بالا نشان داده شده است.


نسبت حلالیت ازن در آب برابر است با حجم گاز ازن به حجم مایع که ازن می تواند در آن حل شود.جدول بالا از قانون قانون هنری بر اساس دمای آب نوشته شده است. این نسبت برای تعیین پتانسیل حلالیت گاز ازن در آب با استفاده از معادله قانون هنری که در بالا ذکر شد استفاده می شود.
در زیر چند مثال برای استفاده بهتر از رابطه زده شده است.

این محاسبه برای تعیین حلالیت ازن در آب با فشار یک اتمسفر (یک اتمسفر=14.7( psia   می باشد. حلالیت واقعی، به صورت حداکثر مقدار اشباع گاز ازن در آب تعریف می شود. البته پارامترهای بسیاری در حلالیت گاز ازن در آب نقش دارنن ، مانند: بار آلی آب، نیمه عمر ازن، Ph  آب و..... که با وجود آین ها مقدار حلالیت متغیر می شود . 

دما و میزان غلظت گاز ازن در حلالیت ازن در آب

جدول زیر نشان دهنده ی حلالیت ازن در آب بر اساس دمای آب و غلظت ازن (بر اساس درصد وزنی) می باشد.
معمولا  این مقادیر در صنعت استفاده می شود  و مرجعی مناسبی برای بهره برداری از دستگاه ازن ژنراتور می باشد.


در جدول بالا ازن به صورت وزنی با خوراک اکسیژن قید شده است 1%) ازن وزنی = 14.3 g/m3).
در جدول زیر غلظت ازن به صورت g/m3 آورده شده است.

به طور خلاصه می توان بیان کرد:
افزایش غلظت ازن خروجی از ازن ژنراتور = افزایش حلالیت ازن در آب
کاهش دما آب = افزایش حلالیت ازن در آب
افزایش فشار آب = افزایش حلالیت ازن در آب