• زبان فارسی سایت راشکیان
  • English language rashkiyan site
  • موقع راشكيان باللغة الإنجليزية

تاثیر گاز ازن بر محصولات گیاهی

تاثیر گاز ازن بر کاهش بار میکروبی برگ گیاهان دارویی

تاثیر گاز ازن بر کاهش بار میکروبی برگ گیاهان دارویی برگ چای ، گیاهان دارویی و دمنوش های گیاهی به دلیل این که پس از برداشت به سرعت خشک می شوند  ،قبل از خشک کردن ضدعونی نمی شوندو از آن جایی که قابل شستشونیزنمی باشند ، بنابراین جهت ضدعفونی کردن این گیاهان از گاز ازن به منظور جلوگیری از تاکثیر آلودگی ها ، میکروارگانیسم ها و کاهش بار میکروبی از جمله بار میکروبی مزوفیل ها می شود.