R.K.C ازن تولید کننده ازن ژنراتورهای صنعتی| فروش دستگاه ازن خانگی

فرآوری مواد غذایی

کاربرد ازن در  آشپزخانه مجرای درمان،کاربرد ازن در  فرآوری مواد غذایی-تولید کننده دستگاه ازن در گیلان

کاربرد ازن فرآوری مواد غذایی

گاز ازن قوی ترین اکسید کننده وضدعفونی کننده کاملا طبیعی است که بسیار ناپایدار بوده وتحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود بنابراین می باست درمحل مصرف توسط ژنراتور ازن تولید می گردد.این سیستم تولید نیازبه هیچ گونه مواد اولیه نداشته وپس از ترکیب با باکتری ها ومواد آلی محصولات جانبی بی ضرر تولید می نماید.

از سال 2001نیز FDAاستفاده ای این سیستم ضد عفونی را جهت آب ومواد غذایی بصورت مستقیم تایید نموده است.

از مزایای این سیستم اثر ضد عفونی بالا ،زمان عملکرد کوتاه ،عدم پیدایش ترکیب آلی مضر وعدم تخریب محیط زیست را میتوان نام برد.

در صنایع غذایی از این ترکیب ها جهت آنتی باکتریال کردن وحذف آهن ومنگنز آب جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی وهمچنین شستشوی ظروف ونظافت ،بسته بندی محصولات استفاده می گردد که در نتیجه تاریخ مصرف محصولات بر اساس آزمایشات متعدد افزایش خواهد یافت.